Werkbaar Werk

Optimum Rebuild – Consultancy en advisering om werkbaar werk mogelijk te maken

Optimum Rebuild BV is een proactieve onderneming die als externe instantie door een onderneming kan aangesteld worden om door middel van individuele en groepbewegingssessies mogelijkheden te creëren om actief te bouwen aan een duurzaam werkbaar werkbeleid met als doel de zaakvoerder en zijn werknemers goed te laten voelen in de onderneming waarvoor ze aan het werk zijn. Optimum Rebuild BV vestigt de aandacht met name op werkstress preventie en stressmanagement.

Deelnemende bedrijven
Algemeen

Bij aanvang van het begeleidingstraject wordt een plan van aanpak opgemaakt dat vorm krijgt door intakegesprekken met zaakvoerder en werknemers (individueel of in groep, naargelang de wensen van de onderneming). Tijdens de gesprekken worden thema’s zoals werkbelasting en -omstandigheden, psychosociale belasting, balans werk-privé en “noden en behoeften” aangekaart. Aan de hand van die input wordt een individueel en volledig “op maat” programma aangeboden, zowel voor de zaakvoerder als voor de werknemers.

Het programma bestaat uit individuele en groepbewegingssessies die tegemoet komen aan de werkpunten van de onderneming en haar werknemers en gaan door op het bedrijf zelf maar ook op locatie (outdoor, Rebuild room,….).

 
Werkstresspreventie en stressmanagement

Voor de ondernemer of leidinggevende

De natuurlijke uitstraling van een leidinggevende is van essentieel belang voor de goede gang van zaken op de werkvloer. Een zaakvoerder of leidinggevende die zich fit en mentaal sterk voelt zal zijn team efficiënt aansturen, wat zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer. Hem of haar wordt dan ook steeds een individueel traject voorgesteld, specifiek opgesteld vanuit zijn/haar functie. Algemene fitheid, mobiliteit en flexibiliteit zijn een aantal aspecten die worden opgenomen in het aanbod.

Voor de werknemers

Omdat stressmanagement heel individueel gericht is, benadert Optimum Rebuild BV het ook zo: De bewegingssessies voor werknemers worden in kleine groepjes van max. 4 personen georganiseerd zodat er heel gericht kan gewerkt worden op de noden en behoeften van de werknemers, dewelke heel gevarieerd kunnen zijn tussen de werknemers onderling, mede door hun functie (fysiek belastend, zittend, cognitief,…). Een gerichte, doeltreffende aanpak is noodzakelijk.

Dit begeleidingstraject kan eventueel aangeboden worden als een incentive of beloning voor goede collectieve prestaties.

Voor beide

De bewegingssessies zijn een middel om de druk tijdens (maar ook voor en na) het werk te verminderen of weg te nemen. Daarnaast hebben de bewegingssessies ook een gunstig effect op de sociale interactie tussen werknemers en zaakvoerder. Door specifieke bewegingsopdrachten leren werknemers en zaakvoerder elkaar op een andere manier kennen en ontdekken ze niet zichtbare kwaliteiten die zorgen voor wederzijdse appreciatie. Tevens zorgen de begeleidingen voor een gezonde afwisseling in het werk zodat eventueel monotoon werk wordt doorbroken. Voeg daarbij de positieve invloed van het bewegen op het lichaam, dan hoeft het geen betoog dat een dergelijk begeleidingstraject de efficiëntie van de onderneming een boost geeft.

 
Werk-privé balans

Optimum Rebuild BV kan tevens gezien worden als een ondersteunende dienst inzake de handhaving van een correcte werk-privé balans. De bewegingsmomenten worden ingepland tijdens de reguliere werkuren, waardoor dit kan beschouwd worden als een dienst die werknemers helpt om tijd te besparen en op die manier de balans werk-privé optimaliseert.

Omdat velen beseffen dat regelmatig bewegen belangrijk is voor lichaam en geest, gaan werknemers en zaakvoerders vaak na het werk nog naar de sportzaal of sportclub om te sporten. Die tijdsinvestering gaat soms ten koste van het gezinsleven en wordt daardoor gemakkelijk uitgesteld of zelfs (definitief) afgelast. De persoon in kwestie komt in een vicieuze cirkel terecht waarin te weinig aandacht wordt besteed aan gezonde ontspanning en recreatie. Daardoor gaat de fitheid stilaan verminderen die de (mentale) weerbaarheid van de persoon in kwestie absoluut niet ten goede komt.

Door overdag een bewegingsmoment in te lassen, wordt er tijd na de werkuren voor hen uitgespaard en worden werknemers even weggetrokken van hun werkplek. Daardoor kunnen ze op een actieve manier hun gedachten even verzetten, wat bijdraagt tot een lagere emotionele belasting en een fittere werknemer of zaakvoerder.

Kortom: Optimum Rebuild BV gaat proactief te werk tegen te hoge psychosociale belasting.

 
Conclusie

Optimum Rebuild BV zal aan de hand van de begeleiding en advisering bijdragen tot een meer productieve en gezonde onderneming door de belangrijkste schakels van de onderneming te ondersteunen in hun werkzaamheden, namelijk de zaakvoerder en zijn medewerkers.

De hogere productiviteit wordt bekomen door fittere en mentaal sterkere medewerkers, hetgeen absenteïsme, ziekte en moderne verschijnselen zoals burn-out of depressie tracht uit te sluiten. Een hoger rendement van de onderneming is een logisch gevolg.